ina731

28 tekstów – auto­rem jest ina731.

Pat­rze na czas-mi­ja nieubłaga­nie, a ja sie­dze i łapię łzy spa­dające na palce. 

myśl
zebrała 5 fiszek • 2 lutego 2012, 21:09

Zgod­nie z pun­ktem 4 regulaminu stro­ny tek­st do­dany przez użyt­kowni­ka nie po­winien za­wierać wul­ga­ryzmów oraz treści ob­raźli­wych, treści pro­pagujących prze­moc, treści o cha­rak­terze por­nogra­ficznym. Pub­li­kowa­ne treści w ser­wi­sie Cy­taty.in­fo po­win­ny być zgod­ne z za­sada­mi netykiety.

Niniejszy tek­st zos­tał ad­mi­nis­tra­cyj­nie uk­ry­ty ze względu za niez­godność treści z re­gula­minem strony. 

myśl • 1 września 2011, 12:45

War­to pra­cować nad sobą dla lep­sze­go jut­ra i włas­ne­go spokoju 

myśl
zebrała 15 fiszek • 25 sierpnia 2011, 14:37

Marze­nia to prze­ciwieństwo rzeczywistości.
Wspom­nienia to sta­ra rzeczywistość.
Rzeczy­wis­tość to nadzieja na spełnienia się marzeń i za­pom­nienie niemiłych wspomnień. 

myśl
zebrała 19 fiszek • 10 sierpnia 2011, 14:14

Głośną mu­zyką ser­ca nie zagłuszysz . 

myśl
zebrała 24 fiszki • 2 sierpnia 2011, 21:57

Mój Świat po­malo­wany Twoimi kred­ka­mi . 

myśl
zebrała 12 fiszek • 13 lipca 2011, 13:51

Byłam grzeczna... dopóki nie zacze­li sprze­dawać mi piwa 

myśl
zebrała 15 fiszek • 20 czerwca 2011, 19:42

Gdy zaczy­nasz wątpić w to że ukocha­na oso­ba przes­ta­je cię kochać, sam przes­ta­jesz kochać ją. 

myśl
zebrała 10 fiszek • 22 maja 2011, 10:39

- Z każdym ko­lej­nym pa­piero­sem przes­taję o nim myśleć
- Ale ty nie palisz
- Właśnie w tym problem 

myśl
zebrała 6 fiszek • 13 kwietnia 2011, 16:23

- Ład­ne masz oczy i zgrab­ne nogi
- Ale to wnętrze się liczy
- No to masz ładną wątrobę i zgrabną śledzionę 

myśl
zebrała 18 fiszek • 12 kwietnia 2011, 15:16

ina731

ina731

Użytkownicy
H I J
Kalendarz
Aktywność